Privacy wetgeving & doel
Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de oefentherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Persoonlijke gegevens en uitwisseling gegevens met andere instanties
De gegevens die worden geregistreerd zijn:
NAW -gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, BSN, zorgverzekeringsgegevens, behandelgegevens, gegevens over gezondheid.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn bedoeld voor de uitvoering van een efficiënte (para)medische zorg & hulpverlening, voor een goede kwaliteitsbewaking van de zorg en voor Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar. De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Met behulp van de combinatie BSN-nummer, geboortedatum en geslacht worden, via een beveiligde verbinding, bij Vecozo uw verzekeringsgegevens opgevraagd. Met alle instanties heeft de praktijk, zo nodig; bij uitwisseling behandelgegevens, een verwerkersovereenkomst gesloten volgens de huidige wetgeving en de AVG, o.a. met fairware (winmens) en Qualizorg.

Vastgelegde gegevens worden uitgewisseld met uw huisarts of medisch specialist en, in voorkomende gevallen, met de waarnemer van uw therapeut. Alleen met uw toestemming kunnen uw gegevens gebruikt worden voor specifieke doeleinden; bijv. wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijn, inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens
De dossiergegevens worden, zoals wettelijk bepaald conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), 15 jaar bewaard.

U heeft er recht op uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw oefentherapeut moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen.

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de oefentherapeut vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

U kunt uw oefentherapeut vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw oefentherapeut moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Een verzoek dient schriftelijk te worden gedaan, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, en de zorgverzekeraar zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Beveiliging
Uw oefentherapeut draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners zoals de waarnemer hebben ook toegang tot uw gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding.

Praktijk voor oefentherapie Susanne Renkema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en/of vergelijkbare technieken
Praktijk voor oefentherapie Susanne Renkema gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.